Mijn verhaal...

Ik ben Wendy, mama van een dochter en een zoon en gelukkig getrouwd.

Meer dan 10 jaar werkte ik als ergotherapeut op de dienst geriatrie in een ziekenhuis. Toen mijn oudste dochter geboren werd met een aangezichtverlamming, begon ik me meer en meer ook voor logopedie te interesseren. Daarom besloot ik ongeveer 5 jaar geleden als werktrajecter aan de Thomas More te Antwerpen, de studies van logopedie aan te vangen. Ik studeerde in juni met trots af met onderscheiding en startte niet veel later en met veel zin mijn eigen praktijk in Schoonaarde op. Ik volgde ondertussen de specialisatie van mimetherapie en maakte een eigen kinderboekje om deze aandoening bespreekbaar te maken bij kinderen. Naast leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie), zijn ook volwassenen met neurogene stoornissen bij mij aan het juiste adres.

Visie

Speech Bubbles Phone Communication Organic Drawn  Style

De cliënt staat centraal

Het doel van logopedie is om de persoon met een stoornis op vlak van taal, spraak, stem, cognitie of slikken, zijn levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden.


Logopedie is maatwerk, dat houdt in dat ik voor de start van de behandeling een uitgebreid onderzoek doe om na te gaan wat de oorzaak en de symptomen zijn. Het is belangrijk om na te gaan wat de impact is van de stoornis op het dagelijks leven. 


Er worden individuele tips gegeven aan cliënt en de omgeving om na verloop van tijd, onafhankelijk van de therapeute, met de stoornis te leren omgaan. Het is belangrijk om de behandeling af te stemmen op de andere professionele hulpverleners zoals psychologen, kinesisten, leerkrachten en artsen. Als een team geraken we immers veel verder!

Expertise

Neurogene communicatiestoornissen

Een neurogene communicatiestoornis, is een verworven stoornis waarbij men problemen kan ondervinden met de spraak- en of de taal omwille van een hersenletsel (CVA, Parkinson, NAH).

Een spraakstoornis of dysartrie kan zich uiten op één of meerdere domeinen, namelijk: de prosodie (of intonatie), articulatie (of de uitspraak), de stem (= hees of te stil), ademhaling en de resonantie.


Bij een neurologische taalstoornis of afasie ondervindt de patiënt problemen op taalniveau (fonologie, semantiek, grammatica, syntaxis). Bij een stoornis in het taalbegrip heeft de patiënt moeite met het begrijpen van de gesproken taal of de geschreven taal. Bij een stoornis in de taalproductie zijn er woordvindingsproblemen en/of problemen op het niveau van de zinsbouw.

Leerstoornissen

Een leerstoornis is een probleem dat zich voordoet in het leren van vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken, taal en zelfs bewegingen (motorische vaardigheden). De meest voorkomende stoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Bij dyslexie vertonen kinderen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling.


Bij dyscalculie, ervaren kinderen blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurale dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie).

Mimetherapie

Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming (Beurskens & Heymans, 2006). Een aangezichtsverlamming is een aandoening die zowel volwassenen als kinderen treft. De oorzaken zijn vaak verschillend, maar het betreft steeds een aandoening van de aangezichtszenuw, ook de 7de craniale zenuw of de nervus facialis genoemd. Uitval van de nervus facialis heeft fysieke gevolgen die zich situeren op vlak van de motorische functie van de aangezichtsspieren, de sensorische functies van de nervus facialis en de parasympatische functies.


Het doel van mimetherapie is de symmetrie in uw gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie wordt ingezet op het beter controleren van de bewegingen van het aangezicht. om zo zo symmetrisch mogelijk te kunnen bewegen bij eten, drinken, praten of het uitdrukken van bepaalde emoties. Ook de psychosociale impact van een aangezichtsverlamming komt aan bod tijdens therapie. Er kan advies worden gegeven omtrent oogzorg en massages.

Praktisch

Sticky Note Illustration

Hoe ga ik te werk?

Je komt bij mij terecht op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, clb, ziekenhuis... Tijdens het eerst contact, zal ik je vragen om een voorschrift voor een aanvangsbilan of een onderzoek te vragen aan je huisarts of geneesheer-specialist. We plannen het intakegesprek en de onderzoeken in.

Na het onderzoek, zal een bilan worden opgesteld en de resultaten zullen worden besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook beslist om al dan niet therapie op te starten en wordt de praktische info meegegeven.

Om het akkoord tot terugbetaling te krijgen, ga je langs bij de geneesheer-specialist voor een voorschrift voor de logopedische behandeling. De behandeling kan beginnen.

Pas wanneer de aanvraag voor terugbetaling door de adviserend arts van het ziekenfonds is goedgekeurd, worden de sessies terugbetaald.

Ik ben gedeconventioneerd. Dat betekent dat ik vrije tarieven toepas.

Procedure terugbetaling

Het RIZIV voorziet voor vele stoornissen, terugbetaling in de behandeling. Dit kan via de verplichte ziekteverzekering. Hiervoor gelden strikte procedures.

Indien je niet in aanmerking komt voor terugbetaling door het RIZIV, voorzien de mutualiteiten in het kader van de aanvullende verzekering terugbetaling voor een aantal sessies logopedische therapie. Dit hangt echter van de mutualiteit af over hoeveel sessies dit gaat en hoeveel terugbetaling er voorzien wordt.Bijscholingen

 • 2005: Nederlands met gebaren.
 • 2007: Bachelor in de ergotherapie.
 • 2008: Ondersteunende communicatie en dementie.
 • 2009: Voeding in de geriatrie
 • 2009: Naar een kwaliteitsvolle ouderenzorg.
 • 2010: Met vallen en opstaan - rond valpreventie bij ouderen.
 • 2011: Ouderenzorg en technologie
 • 2011: MMSE- Diagnostisch redeneren binnen ouderenzorg.
 • 2011: Referentiepersoon ergonomie
 • 2011: Vallen en osteoporose
 • 2011: Dementie-depressie-delier/ Wie is de geriatrische patiënt?
Expertise Icon


 • 2011: Participatie en autonomie bij ouderen.
 • 2012: Dementievriendelijke architectuur en inrichting.
 • 2014: Symposium Parkinson
 • 2018: Ergotherapie bij mensen met cognitieve problemen.
 • 2018: Opleiding massagetherapie
 • 2022: Bachelor in de logopedie.
 • 2022: Specialisatie als mimetherapeute
 • 2023: Specialisatie als preverbale logopediste.
 • 2023: Rekentrappers (Eureka).
 • 2023: Dysamix

Contact

adres

Paddenhoek 1

9200 Schoonaarde

telefoon

0476/51.62.50